تاریخ / زمانرویداد
دوشنبه, 30 مرداد 1396
08:30  الی 12:30
دوره عمومی نصب و راه اندازی McAfee Endpoint Protection
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
دوشنبه, 30 مرداد 1396
13:00  الی 16:00
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Device Control
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
سه شنبه, 31 مرداد 1396
08:30  الی 12:30
دوره عمومی نصب و راه اندازی McAfee Endpoint Protection (مبتنی بر ENS)
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
چهارشنبه, 08 شهریور 1396
08:30  الی 11:30
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Data Loss Prevention
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
رویداد فعالی وجود ندارد

تاریخ / زمانرویداد
یکشنبه, 05 شهریور 1396
12:30  الی 16:00
دوره آموزشی Bitdefender GravityZone Business Security
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
تاریخ / زمانرویداد
چهارشنبه, 25 مرداد 1396
08:30  الی 11:00
دوره آموزشی آشنایی با باج افزارها و راه های مقابله با آنها
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
تاریخ / زمانرویداد
چهارشنبه, 11 مرداد 1396
08:30  الی 12:30
دوره راهبری امکانات حفاظت از شبکه و سرورها در تجهیزات Sophos XG
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
یکشنبه, 22 مرداد 1396
08:30  الی 12:30
دوره راهبری امکانات مسیریابی و مدیریت شبکه های بی سیم در تجهیزات Sophos UTM
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
یکشنبه, 29 مرداد 1396
08:30  الی 12:30
دوره راهبری امکانات اصالت سنجی، گزارش گیری و مدیریتی تجهیزات Sophos UTM
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام

مرداد 1396

تاریخ / زمانرویداد
چهارشنبه, 11 مرداد 1396
08:30  الی 12:30
دوره راهبری امکانات حفاظت از شبکه و سرورها در تجهیزات Sophos XG
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
یکشنبه, 22 مرداد 1396
08:30  الی 12:30
دوره راهبری امکانات مسیریابی و مدیریت شبکه های بی سیم در تجهیزات Sophos UTM
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
چهارشنبه, 25 مرداد 1396
08:30  الی 11:00
دوره آموزشی آشنایی با باج افزارها و راه های مقابله با آنها
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
یکشنبه, 29 مرداد 1396
08:30  الی 12:30
دوره راهبری امکانات اصالت سنجی، گزارش گیری و مدیریتی تجهیزات Sophos UTM
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
دوشنبه, 30 مرداد 1396
08:30  الی 12:30
دوره عمومی نصب و راه اندازی McAfee Endpoint Protection
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
دوشنبه, 30 مرداد 1396
13:00  الی 16:00
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Device Control
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
سه شنبه, 31 مرداد 1396
08:30  الی 12:30
دوره عمومی نصب و راه اندازی McAfee Endpoint Protection (مبتنی بر ENS)
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
یکشنبه, 05 شهریور 1396
12:30  الی 16:00
دوره آموزشی Bitdefender GravityZone Business Security
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
چهارشنبه, 08 شهریور 1396
08:30  الی 11:30
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Data Loss Prevention
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
CONTENTS