تاریخ / زمانرویداد
پنجشنبه, 19 بهمن 1396
08:30  الی 12:30
دوره عمومی نصب و راه اندازی McAfee Endpoint Protection
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
تکمیل
دوشنبه, 23 بهمن 1396
08:30  الی 11:30
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Device Control
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
پنجشنبه, 26 بهمن 1396
08:30  الی 11:30
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Data Loss Prevention
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
رویداد فعالی وجود ندارد
تاریخ / زمانرویداد
یکشنبه, 29 بهمن 1396
12:30  الی 16:00
دوره آموزشی Bitdefender GravityZone Business Security
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
تاریخ / زمانرویداد
سه شنبه, 24 بهمن 1396
08:30  الی 11:00
دوره آموزشی آشنایی با باج افزارها و راه های مقابله با آنها
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
تاریخ / زمانرویداد
شنبه, 14 بهمن 1396
08:30  الی 12:30
دوره راهبري امكانات امنيت اينترنت (وب و ایمیل) در Sophos UTM
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
تکمیل
سه شنبه, 17 بهمن 1396
08:30  الی 12:30
دوره آموزش راهبری امکانات امنیت اینترنت(وب و ایمیل) در تجهیزات Sophos XG
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام

بهمن 1396

تاریخ / زمانرویداد
شنبه, 14 بهمن 1396
08:30  الی 12:30
دوره راهبري امكانات امنيت اينترنت (وب و ایمیل) در Sophos UTM
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
تکمیل
سه شنبه, 17 بهمن 1396
08:30  الی 12:30
دوره آموزش راهبری امکانات امنیت اینترنت(وب و ایمیل) در تجهیزات Sophos XG
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
پنجشنبه, 19 بهمن 1396
08:30  الی 12:30
دوره عمومی نصب و راه اندازی McAfee Endpoint Protection
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
تکمیل
دوشنبه, 23 بهمن 1396
08:30  الی 11:30
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Device Control
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
سه شنبه, 24 بهمن 1396
08:30  الی 11:00
دوره آموزشی آشنایی با باج افزارها و راه های مقابله با آنها
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
پنجشنبه, 26 بهمن 1396
08:30  الی 11:30
دوره آموزش راهبری نرم افزار McAfee Data Loss Prevention
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
یکشنبه, 29 بهمن 1396
12:30  الی 16:00
دوره آموزشی Bitdefender GravityZone Business Security
موسسه آموزشی کهکشان, تهران
ثبت نام
CONTENTS